Obchodné podmienky

Zmluvné strany
Prevádzkovateľ: Štefan Bekeš, Ždiar 513, 059 55, IČO: 41955234
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

– zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
– prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
– zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
– uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
– v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
– ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa;
– detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 11 rokov;
– pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 30% z celkovej ceny pobytu;
– v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;  – zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
– zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
– zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
– zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
– osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
– zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
– zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
– v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
– pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky:

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu – 0% z ceny pobytu
 29 – 14 dní pred začiatkom pobytu – 30% z ceny pobytu
 13 – 1 deň pred začiatkom pobytu – 100% z ceny pobytu