Zásady ochrany osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

I. Správca osobných údajov

Štefan Bekeš(meno a priezvisko, alebo obchodná firma)

41955234(identifikačné číslo osoby – IČO)

Ždiar 513, Ždiar, 05955(sídlo)

II. Účel/y spracovania osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracovávame na účely poskytovanie ubytovacích služieb
 2. Osobné údaje, ktoré spracovávame
 • meno
 • priezvisko
 • trvalé bydlisko
 • dátum narodenia
 • číslo občianskeho preukazu

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II. je

 • zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IV. Príjemcovia osobných údajov

 • áno

Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popísaných účelov spracovávané vedľa správcu taktiež spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje neodovzdávame do zahraničia.

V. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávané sú spracovávané po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu, po ktorú budete naším klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť, ak nie je stanovené inak.

VI. Práva subjektu údajov

Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany svojich osobných údajov:

 • právo požadovať od nás prístup k  Vašim osobným údajom;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame;
 • právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, že musíme Vaše osobné údaje, pri ktorých bolo spracovanie obmedzené, označiť a po dobu trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak:
 • popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú nato, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • ak ste vzniesli/a námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VII., pokiaľ nebude overené, že naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami;
 • právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré spracovávame na iné účely, než vyžaduje zákon. Údaje, ktoré o Vás vedieme na účely poskytovania služieb (napr. v zdravotnej dokumentácii), vymazať nesmieme;
 • právo na prenositeľnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli na účely ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré spracovávame automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o Vás vedieme za účelom poskytovania služieb, však smieme poskytnúť len Vám a za zákonných alebo orgánom verejnej moci.
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo v meste, kde došlo k údajnému porušeniu. V Českej republike je dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedykoľvek právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našej adrese uvedené v bode I. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takom spracovaní pokračovať len vtedy, ak preukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely poskytovania služieb je zákonnou požiadavkou.

Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť služby.